Водороден форум – 2022

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА, ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ и МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

С ПОДКРЕПАТА НА:

Институт по електрохимия и енергийни системи на БАН, Технически университет – София, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

проведоха

ВОДОРОДЕН ФОРУМ – 2022

на тема: Електромобилност и водородни технологии

Водородни таксиметрови автомобили

Водородна зарядна инфраструктура – задължителна първа стъпка за водородна мобилност

Електромобилност и водородни технологии в транспорта

Европейски водородни политики с акцент върху транспорта

L City

Toyota FCEV