Mероприятия през м. май 2018

Съгласно Плана за 2018г.,  НТС по транспорта проведе следните организационно-технически мероприятия през м. май 2018 г..

„Автомобилен форум 2018г“ на тема „Проблеми на безопасността на движението по транспортната пътна мрежа на Р. България“. Форумът ще се проведе на 17 май от 9.30 часа в зала № 3,ет.2 на НДНТ.

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО МЕРОПРИЯТИЕ “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ – 2018г“

на тема „Нови технологии и иновации в транспорта – изследвания, проекти, обучение, реализация“

На 22 май 2018 г. Научно техническият съюз по транспорта проведе Научно техническото мероприятие “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ – 2018г“ на тема „Нови технологии и иновации в транспорта   изследвания, проекти, обучение, реализация“

За участие в Конференцията бяха поканени представители и специалисти от Министерството  на транспорта, БДЖ, НКЖИ, ФБТИ и ФНТС, студенти докторанти и преподаватели от Висшите учебни заведения, ученици и преподаватели от професионалните гимназии по транспорт.

На  Форума бяха представени  над 20 доклада, няколко съобщения и множество изказвания и предложения.

Всички доклади предизвикаха интереса на участниците и бяха по предварително определената тема на Форума. Със значимо научно  и научно-приложно ниво може  да бъдат отбелязани следните доклади:

  • Добри практики в обучението на студенти от професионално направление „транспорт, корабоплаване и авиация“ на Росица Ангелова и, Димитър Грозев от Русенския университет “Ангел Кънчев“;
  • „Унифицирана методика за измерване насочеността на фаровете с различни типове уреди“ на д-р инж. Георги Младенов и. д-р инж. Илиян Дамянов от Технически университет-София ;
  • „Шумозащитни съоръжения и влиянието им върху пътната обстановка и възприятието у водачите на моторни превозни средства“ на  Теодора Семерджиева, докторант в УАСГ;
  • Програма „Erasmus +“ възможности и предизвикателства за младите хора“ на ст. преп. Весела Дякова и проф. Николай Георгиев от ВТУ „Т.Каблешков“
  • Low cost carriers management and influence on other Aviation demand – PhD  Grzegorz Zajac,  Yan MarchenkoUniversity of Social Sciences, Warsaw, Poland

Особен интерес предизвикаха и получиха много адмирации докладите на учениците от професионалните гимназии:

„Обучение, иновация и реализация в ПГЖПТ „Никола Корчев“ на Кристиян Русанов и Владимир Харизановученици от Х клас

и                                       

            „Надграждане на ключови компетентности при диагностика и  

    обслужване на автомобилите чрез мобилност“    на   Кристиян  Георгиев  и  Никола   Димитров от   Проф. гимназия по автомобилен транспорт.