Членството в НТС по транспорта, според юридическия статут на лицата е индивидуално (за физически лица) и корпоративно ( за юридически лица).

Индивидуално членство:

Индивидуален член може да бъде всеки дееспособен гражданин с висше или средно образование. Членове на НТС по транспорта могат да бъдат и чуждестранни граждани.

Индивидуалните членове на НТС по транспорта могат да бъдат инженери, икономисти, техници и всякакви други специалисти от областта на транспорта, транспортната промишленост, транспортното и пътното строителство и проектиране, от научно-изследователските институти, от учебните и други организации и всички други лица с интерес в областта на транспорта, които приемат устава на сдружението.

Индивидуалните членове могат да се обединяват в научно-технически дружества (НТД) на производствен, браншов или териториален принцип при наличие най-малко на 5 (пет) членове.

В зависимост от своите интереси индивидуалните членове могат да членуват и в други научно-технически съюзи.

Кандидатите за индивидуални членове на НТС по транспорта подават писмена молба до съответното научно-техническо дружество в зависимост от своите интереси. Легитимното членство започва да тече от началото на месеца, за който е платена първата вноска на членски внос.

Корпоративно членство:

Колективни (корпоративни) членове могат да бъдат български, чуждестранни и смесени юридически лица.

Кандидатите за корпоративни членове отправят писмено заявление до Управителния съвет на НТС по транспорта, с което потвърждават приемането на устава и подписването на документ, в който се определя и размера на членския внос. Минималният размер на корпоративния членски внос е 50 (петдесет) лева за година. Легитимността на членството започва да тече от датата на решението на УС за приемането на корпоративния член и получаване на първата вноска на членския внос.

Корпоративният член на НТС по транспорта има право да:

  1. Участва с право на глас в работата на общите събрания на НТС по транспорта.
  2. Изпраща свои представители за участие в работата на научно-техническите конференции, съвещания, дискусии, кръгли маси и други мероприятия, организирани от НТС по транспорта.
  3. Получава от НТС по транспорта помощ по съответния ред за решаване на технически и икономически проблеми.
  4. Ползва с предимство материалната база на Федерацията на научно-техническите съюзи .

 

>>> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО <<<

>>> ПРОТОКОЛ ЗА ЧЛЕНСТВО <<<