Цели

Основните цели на НТС по транспорта са :

  1. Участие при формирането на дългосрочна политика за развитие на транспорта.
  2. Популяризиране на съвременните научно-технически постижения в транспорта.
  3. Участие в реализацията на преструктурирането на транспортните фирми и хармонизацията на транспортното законодателство с европейското законодателство.
  4. Защита на творческо-професионалните интереси на своите членове, в съответствие с националното и международното законодателство и устава на сдружението.
  5. Издигане на социалния статус и професионално израстване на специалистите от транспортния сектор.

Enter your keyword