Устройство

Организационната структура на НТС по транспорта включва :

 1. Основни организационни звена (национални секции и дружества).
 2. Териториални органи.
 3. Ръководни органи на национално равнище.

Мандатът на всеки избран ръководен орган е 4 (четири) години.

Основните организационни звена се изграждат на производствен, браншови или териториален принцип, с минимум 5 члена. Висш орган на научно-техническото дружество е събранието на членовете му, което :

 1. Избира ръководство, което се състои от председател, секретар и членове и финансово-ревизионна комисия в състав от 3 (трима) души. При по-малки научно-технически дружества се избират само председател и секретар- касиер.
 2. Приема правилник за дейността на дружеството.
 3. Утвърждава плановете за работа и приема годишни отчети за дейността на дружеството.

Териториалните съвети на НТС по транспорта се изграждат на принципа на доброволността, като координират и подпомагат дейността на дружествата.
В териториалния съвет участват по право председателите на научно-техническите дружества по транспорта. В тяхната работа могат да се включват и други съюзни членове.
Териториалните съвети избират ръководства в състав : председател, зам. председател и секретар. Те работят на обществени начала. При възможност от самофинансиране могат да откриват щатни бройки.
Териториалните съвети на НТС по транспорта приемат план и бюджет за своята дейност.
Националните секции се формират доброволно по видове дейности и професионална ориентация и се утвърждават от Управителния съвет на НТС по транспорта. Дейността на секциите се извършва в съответствие с Устава на НТС по транспорта и вътрешните правила, утвърдени от Управителния съвет на НТС по транспорта.
Ръководителите на националните секции представляват юридическото лице с нестопанска цел – НТС по транспорта за дейността на секцията.
Към националните секции могат да се изграждат временни и постоянни помощни органи.

Ръководни органи на национално равнище са :

 1. Общо събрание – върховен орган на НТС по транспорта. Състои се от членове на НТС по транспорта и/или техни пълномощници и се свиква от Управителния съвет по негова инициатива, или по искане на 1/3 от членовете на НТС по транспорта, в София, където се намират неговите ръководни органи.

  Общото събрание :
  1. Приема основните насоки и програма за дейността на НТС по транспорта.
  2. Изменя и допълва Устава на НТС по транспорта
  3. Приема други вътрешни актове.
  4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет.
  5. Избира председателя на Управителния съвет .
  6. Приема и изключва членове.
  7. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
  8.Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
  9. Приема бюджета на НТС по транспорта.
  10. Приема отчета на Управителния съвет.
  11. Отменя решения на другите органи на НТС по транспорта, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на съюза.
  12. Взема и други решения предвидени в устава.

 2. Управителният съвет :
  1. Представлява НТС по транспорта, както и определя представителната власт на отделните негови членове.
  2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание.
  3. Разпорежда се с имуществото на НТС по транспорта при спазване изискванията на устава.
  4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
  5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на НТС по транспорта.
  6. Определя реда и организира извършването на дейността на НТС по транспорта, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
  7. Определя адреса на НТС по транспорта.
  8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
  9. Взема решения за участие в други организации.
  10. Избира зам.- председател и изпълнителен директор на УС.
  11. УС може да определи Оперативно бюро, което да изпълнява функциите му между неговите заседания, както и да създава помощни органи.
  12. Взема решения за откриване и закриване на националните секции.
  13. Организира и провежда учебна и творческа дейност, както и национални и международни научно-технически прояви.
  14. Координира и подпомага дейността на регионалните съвети и националните секции на НТС по транспорта и дружествата.
  15. Ръководи издателската дейност на съюза.
  16. Взема решения за формиране на фондовете на НТС по транспорта.
  17. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Enter your keyword