Устав

УСТАВ на Научно-техническия съюз по транспорта

Общи положения

Чл. 1. Научно-техническият съюз по транспорта е  доброволно сдружение на научно-технически организации и други формирования с нестопанска цел, на научните работници, инженерите, техниците и други специалисти в областта на транспорта, транспортното и пътно строителство и други дейности, свързани с транспорта.

Чл. 2.  Наименованието на сдружението е : “НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА”, съкратено: “НТС по транспорта”  / SCIENTIFIC  AND  TECHNICAL  UNION   OF  TRANSPORT (STUT) /.

Чл. 3. (1) НТС по транспорта е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. “Раковски” 108,  община “Средец”.  Съюзът има собствен щемпел и печат.

(2) Срокът на действие  на НТС по транспорта  е неограничен.

Чл. 4. (1) НТС по транспорта е сдружение за осъществяване на дейност в  частна полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, член е на Федерацията на научно-техническите съюзи  (ФНТС). Може да бъде член и на други сродни организации в страната и чужбина.

(2) НТС по транспорта  може да извършва  стопанска дейност, като използва приходите за постигане на определените в  устава цели.

(3) Предмет на стопанската дейност на НТС по транспорта е консултантска, научно-изследователска, разрешителна, лицензионна и други дейности незабранени от закона и свързани с предмета на основната дейност на сдружението.

Чл. 5. Основните цели на НТС по транспорта са :

 1. Участие при формиране на научно-техническата политика в транспорта.
 2. 2. Популяризиране на съвременните научно-технически постижения в транспорта.
 3. 3. Участие в реализацията на преструктурирането на транспортните фирми и хармонизацията на транспортното законодателство с европейското законодателство.
 4. 4. Защита на творческо-професионалните интереси на своите членове, в съответствие с националното и международното законодателство и настоящия устав.
 5. 5. Издигане на социалния статус и професионалното израстване на специалистите от транспорта.

Чл. 6. Средствата за постигане на целите са :

 1. Повишаване на професионалните знания и квалификацията на транспортните специалисти – членове на НТС по транспорта.
 2. Разработване на анализи, прогнози, програми и нормативни документи и организиране обсъждането им по съответния ред.
 3. 3. Участие в разработването и обсъждането на стратегии и програми за развитие на транспорта, проекти и промени в икономическото законодателство и подзаконовите актове.
 4. 4. Осигуряване на проучвателна, разработваща, консултантска и други сродни дейности за решаване на конкретни задачи и внедряване на иновации в многоотрасловото стопанство на транспорта.
 5. 5. Участие на членовете на НТС по транспорта при решаване на научно-технически проблеми и задачи.
 6. 6. Създаване на възможности за професионални контакти чрез организиране на научно-технически срещи, конференции, семинари и други.
 7. 7. Осигуряване на научно-техническа, стандартизационна и друга специализирана информация в областта на транспорта.
 8. 8. Международно научно-техническо сътрудничество.
 9. 9. Издаване на периодични печатни и други информационни материали.
 10. 10. Работа със средствата за масова информация.

 

Членство

 

Чл. 7. (1)  Членството в НТС по транспорта, според юридическия статут на лицата е индивидуално (за физическите лица) и корпоративно (за юридическите лица).

(2)  Индивидуален член може да бъде всеки дееспособен гражданин с висше  или средно образование. Членове на НТС по транспорта могат да бъдат и чуждестранни граждани.

(3) Колективни /корпоративни/  членове могат да бъдат български, чуждестранни и смесени юридически лица.

Чл. 8. (1) Индивидуалните членове на НТС по транспорта могат да бъдат инженери, икономисти, техници и други специалисти от областта на транспорта, транспортната промишленост, транспортното и пътното строителство и проектиране, научно-изследователските институти, учебните и други организации , които приемат настоящия устав.

(2) Индивидуалните членове се обединяват в научно-технически дружества (НТД) на производствен или териториален принцип.

В зависимост от своите интереси индивидуалните членове  могат да членуват и в други научно-технически съюзи.

(3) Кандидатите за индивидуални членове на НТС по транспорта подават писмена молба до съответното научно-техническо дружество в зависимост от своите интереси. Легитимното членство започва да тече от началото на месеца, за който е платена първата вноска на членски внос.

(4) Членството се прекратява :

 1. При неплащане на членски внос в продължение на повече от една година.
 2. С писмено заявление : – от датата на постъпването на заявлението в УС / за корпоративните членове/, или: – в съответното научно-техническо дружество / за индивидуалните членове/.
 3. Със смъртта на физическото лице или с прекратяването на дейността на юридическото лице.

(5) Напускащите членове не могат да имат каквито и да са претенции спрямо имуществото на НТС по транспорта.

Чл. 9. Индивидуалните членове на НТС по транспорта имат право да :

 1. Избират и да бъдат избирани във всички ръководни органи на НТС по транспорта.
 2. Бъдат информирани за дейността на съюзните органи и да искат отчет за изпълнението на взетите решения.
 3. Участват с предимство и преференции в мероприятията, провеждани на всички равнища на НТС по транспорта.
 4. Ползват с предимство и преференции информация, печатни издания и други подобни, предоставяни на НТС по транспорта.
 5. Получават съдействие, а при възможност и материално подпомагане за участие в мероприятия, организирани от сродни организации в страната и чужбина.

Чл. 10. Индивидуалните членове на НТС по транспорта са длъжни да :

 1. Спазват устава и решенията на колективните органи за ръководство.
 2. Плащат редовно членския си внос, минималният годишен размер, който за работещи е 5 лева , а за пенсионери и неработещи – 2 лева.
 3. Работят за постигане на целите на НТС по транспорта.
 4. Полагат усилия за издигане и опазване на професионалния престиж на НТС по транспорта.

Чл. 11. Кандидатите за корпоративни членове правят писмено заявление до Управителния съвет  на  НТС по транспорта, с което потвърждават приемането  на настоящия устав и подписване на договор в който се определя и размера на членския внос. Минималният размер на корпоративния членски внос е 50 /петдесет/  лева за година. Легитимността на членството започва да тече от датата на решението на УС за приемането на корпоративния член и получаване на първата вноска на членския внос.

Чл. 12. Корпоративният  член на НТС по транспорта има право да:

 1. Участва с право на глас в работата на общите събрания на НТС по транспорта.
 2. Изпраща свои представители за участие в работата на научно-техническите конференции, съвещания, дискусии и други мероприятия, организирани от НТС по транспорта.
 3. Получава от НТС по транспорта помощ по съответния ред за решаване на технически и икономически проблеми.
 4. Ползва с предимство материалната база на Федерацията на научно-техническите съюзи .

Чл. 13. Корпоративният член на НТС по транспорта :

 1. Съдейства на съответните научно-технически дружества и съюзните органи при изпълнението на тяхната дейност.
 2. Предоставя, при възможност, материална база за дейността на НТС по транспорта .
 3. Плаща договорения размер на членския внос.

 

Организационен строеж
/ Устройство /

 Чл. 14. (1) Структурата на НТС по транспорта включва :

 1. Основните организационни звена /национални секции и дружества/.
 2. Териториални органи.
 3. Ръководни органи на национално равнище.

(2) Мандатът на всеки избран ръководен  орган  е  4 (четири) години.

Чл. 15. (1) Научно-техническите дружества се изграждат на производствен,браншов или териториален принцип.

(2) Научно-техническите дружества се изграждат при наличие най-малко на 5 /пет/ членове.

(3) Висш орган на научно-техническото дружество е събранието на членовете му.  Събранието :

 1. Избира ръководство, което се състои от председател, секретар и членове и финансово-ревизионна комисия в състав от 3 /трима/ души. При по-малки научно-технически дружества се избират само председател и секретар- касиер.
 2. Приема правилник за дейността на дружеството.
 3. Утвърждава плановете за работа и приема годишни отчети за дейността на дружеството.

(4) Ръководството на дружеството :

 1. Осъществява текущата работа.
 2. Свиква събрания.
 3. Организира и следи изпълнението на плановете на дружеството и решенията на събранията.
 4. Координира дейността на дружеството с националното и териториалното ръководства на НТС по транспорта.

(5) Финансово-ревизионната комисия контролира навременното събиране и правилното изразходване на средствата и опазването на имуществото на научно-техническото дружество.

Чл. 16. (1) Териториалните  съвети на НТС по транспорта се изграждат на принципа на доброволността, като координират и подпомагат дейността на дружествата.

(2) В териториалния съвет участват по право председателите на научно-техническите дружества по транспорта. В тяхната работа могат да се включват и други съюзни членове.

(3) Териториалните съвети избират ръководства в състав : председател, зам. председател и секретар. Те работят на обществени начала. При възможност  от самофинансиране могат  да  откриват щатни бройки.

(4) Териториалните съвети на НТС по транспорта приемат план и бюджет за своята дейност.

(5) Националните секции се формират доброволно по видове дейности и професионална ориентация и се утвърждават от Управителния съвет на НТС по транспорта. Дейността на секциите се извършва в съответствие с Устава на НТС по транспорта и вътрешните правила, утвърдени от Управителния съвет на НТС по транспорта.

Ръководителите на националните секции представляват юридическото лице с нестопанска цел – НТС по транспорта за дейността на секцията.

Към националните секции могат да се изграждат временни и постоянни помощни органи.

Чл. 17. (1)  Ръководни органи на национално равнище са :

1 Общо събрание. То се състои от членове на НТС по транспорта и/или техни пълномощници.

 1. Управителен съвет.

(2) По решение на Управителния съвет могат да се изграждат национални научно-технически секции, комисии и други.

Чл. 18. (1) Върховен орган на НТС по транспорта е Общото събрание. Общото събрание  се свиква  от Управителния съвет по негова инициатива, или по искане на 1/3 от  членовете на НТС по транспорта, в София,  където се намират неговите ръководни органи. Ако в последния случай, Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на НТС по транспорта, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква, както и нормите  на представителството. Членовете на Управителния съвет по право участват в заседанието на Общото събрание с право на глас.
(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” или в  ежедневник и се поставя на мястото за обявления в Националния дом за наука и техника в София, ул. Г.С. Раковски, 108, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Общото събрание :

 1. Приема основните насоки и програма за дейността на НТС по транспорта.
 2. Променя и допълва Устава на НТС по транспорта
 3. Приема други вътрешни актове.
 4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
 5. Избира председателя на Управителния съвет .
 6. Приема и изключва членове.
 7. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
 8. Взема решение за преобразуване или прекратяване  на сдружението.
 9. Приема бюджета на НТС по транспорта.
 10. Приема отчета на Управителния съвет.
 11. Отменя решения на другите органи на НТС по транспорта, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на съюза.
 12. Взема и други решения предвидени в устава.

(5) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на НТС по транспорта.

(6) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(7) Решенията на органите на НТС по транспорта, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на НТС по транспорта или негов орган, отправено в едномесечен срок  от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(8) Споровете по ал. 6. могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на НТС по транспорта от всеки член на НТС по транспорта или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(9) Общото събрание е  законно, ако присъстват повече от половината  от всички делегати. При липса на кворум, събранието се отлага за 1 (eдин) час по-късно  на същото място и  при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

(10) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове .

(11)   Решения по чл. 18, ал. 4, т. 2 и 8 се вземат с мнозинство  2/3  от присъстващите членове.

(12) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени  в обявения в поканата дневен ред.

(13) Всеки член  на Общото събрание има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(14) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Юридически лица, в които е управител и може да наложи, или да възпрепятства вземането на решения.

Чл. 19. (1) В периода между Общите събрания дейността на НТС по транспорта се ръководи от Управителен съвет ( УС), състоящ  се от до 19 членове на НТС по транспорта –  по решение на Общото събрание.. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 /четири/ години. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му. Ако липсва кворум, заседанието се провежда един час по-късно от означеното в дневния ред време и решенията се вземат от присъстващите. УС решава всички въпроси, свързани с дейността на съюза, с изключение на тези, които са от компетнтността на  Общото събрание:

(2) Управителният съвет :

 1. Представлява НТС по транспорта, както и определя представителната власт на отделните негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото на НТС по транспорта при спазване изискванията на устава.
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на НТС по транспорта.
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на НТС по транспорта, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
 7. Определя адреса на НТС по транспорта.
 8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 9. Взема решения за участие в други организации.
 10. Избира зам.- председател и главен секретар на УС.
 11. УС може да определи Оперативно бюро, което да изпълнява функциите му между  неговите заседания, както и да създава помощни органи.
 12. Взема решения за откриване и закриване на националните секции.
 13. Организира и провежда учебна и творческа дейност, както и национални и международни научно-технически прояви.
 14. Координира и подпомага дейността на регионалните съвети и националните секции на НТС по транспорта и дружествата.
 15. Ръководи издателската дейност на съюза.
 16. Взема решения за формиране на фондовете на НТС по транспорта.
 17. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

(2)  Управителният съвет се свиква най-малко един път  на три месеца и заседанията се ръководят от председателя или определено от него лице. Председателят е длъжен да свика заседанието на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседанието в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от  определен от Управителния съвет негов член.

(3) Счита се, че присъстващо на заседанието е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията на УС се вземат с  мнозинство  от присъстващите, а решенията по чл. 19 , ал. 2,  т. 3 и т. 6 и чл. 29  ал. 2   – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 20. Председателят  на УС на НТС по транспорта :

 1. Представлява съюза пред държавни, обществени и международни организации.
 2. Ръководи заседанията на УС .
 3. Отчита се пред Общото събрание за своята дейност.

Чл. 21.  Зам.-председателят на УС на НТС по транспорта се избира от УС на съюза и замества председателя при негово отсъствие.

Чл. 22. Главният секретар на УС на НТС по транспорта се избира от Управителния съвет и има следните правомощия:.

 1. Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на НТС по транспорта.
 2. Изпълнява текущата дейност на НТС по транспорта.

Чл. 23. НТС по транспорта се представлява пред всички организации и административни органи в страната и чужбина от председателя ( в негово отсъствие – от зам. -председателя)  и от главния секретар  на УС на съюза, заедно и поотделно.

Имущество и бюджет

Чл. 24. (1) НТС по транспорта ползва собствено имущество, имущество на Федерацията на научно-техническите съюзи и имущество, предоставено от  колективни членове и спонсори.

(2) Средствата се набират от :

 1. Индивидуален и колективен членски внос.
 2. Стопанска, творческа и информационна дейност, провеждана самостоятелно или съвместно с физически и юридически лица.
 3. Средства от бюджета на ФНТС.
 4. Приходи от спонсори за провеждане на интересуващи ги мероприятия, дарения и други.
 5. Лихви, облигации и други източници.
 6. Отчисления от стопанската дейност на търговски дружества към НТС по транспорта.
 7. НТС по транспорта може да бъде собственик и да управлява движимо и недвижимо имущество, необходимо за осъществяване на своята дейност, а също така и да използва материално-техническата база и имуществото, предоставено от ФНТС.

Чл. 25. С решение на УС към НТС по транспорта могат да се образуват  творчески, социални и други фондове и фондации, които се одобряват от Общото събрание.

Прекратяване

Чл. 27. (1) НТС по транспорта може да прекрати своята дейност:

 1. С решение на Общото събрание.
 2. С решение на Софийския градски съд , когато :

а) не е учреден по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или противна на  обществения ред или добрите нрави ;

в) е обявен в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2. се постановява по иск  на всеки заинтересован или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 , прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл. 28. (1) В случай на прекратяване на НТС по транспорта ще се  извърши ликвидация.

(2)  Ликвидацията се извършва от Общото събрание или от определено от него лице.

(3   Ако ликвидатора не е определен по реда на предходната алинея,  както и в случай на чл. 28, ал. 1, т. 1, той се определя от  Софийския градски  съд.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът  за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

 

Имущество след ликвидация

Чл.29. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от  Общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2)  Ако не съществуват лица по предходната алинея или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху Софийската община. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност възможно най-близка до целта на НТС по транспорта.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава, или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2, с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата придобили  имущество  в резултат   а  извършената  ликвидация   по

ал. 1 – 3 отговарят за задълженията на прекратяването на НТС по транспорта до размера на придобитото.

Заличаване на НТС по транспорта

Чл. 30. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване в регистъра вписването на НТС по транспорта от Софийския градски  съд .

Отличия и награди

Чл.31 (1)За стимулиране   активното участие в съюзната научно-техническа дейност и внасяне на принос за внедряване на постиженията на научно – техническия прогрес,  Научно – техническият съюз по транспорта учредява следните отличия:

              – Звание „Почетен член на НТС по транспорта“;

              – Звание „Заслужил деятел на НТС по транспорта“;

              – „Златна значка на НТС по транспорта“;

              – „Почетен знак на НТС по транспорта“ или Вимпел;

              – „Почетна грамота на НТС по транспорта“.       

 (2). Одобряване на отличията:

Отличията „Златна значка на НТС по транспорта“, „Почетен знак на НТС по транспорта“ или Вимпел и  „Почетна грамота  на НТС по транспорта“ се присъждат от Управителния съвет на НТС по транспорта;

Отличията „Почетен член на НТС по транспорта“ и „Заслужил деятелна НТС по транспорта“ се одобряват от Общото събрание на НТС по транспорта.

Чл.32 (1) Общото събрание може да избира Почетен председател на НТС по транспорта.

(2) Почетният председател може да прави предложения до УС за подобряване на дейността, да съдейства за финансовото осигуряване на научно-техническите мероприятия и поддържа делови контакти с корпоративните членове и ръководните органи в отрасъла.

 

Заключителни разпоредби

 1. Настоящият Устав е приет на ІV-тия конгрес на НТС по транспорта, проведен на 17 май 1995 г., изменен и допълнен от Общото събрание /VІ-тия конгрес/на съюза от 21 юни 2001 г., от Общото събрание от 26.04.2002 г., Общото събрание от 27.03.2007 г. , Общото събрание от 30.03.2011 г. и Общото събрание на Съюза от 13.09.2017 г. и заменя Устава на НТС по транспорта, приет от Учредителния конгрес, състоял се на 11 юни 1965 г.
 2. Този Устав е в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел от 21.09.2000 г.
 3. Неуредените с Устава въпроси се решават от УС на НТС по транспорта.

 

13.09.2017 г.            Председател на Управителния съвет на НТС по транспорта: Инж. Ясен Ишев

Enter your keyword