НТС по транспорта – План 2019 година

ПЛАН

за научно-техническата дейност на

Научно-техническия съюз по транспорта

за 2019 г.

 

№ по

ред

Код Наименование /тематика/ на

мероприятията

Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
1 2 3 4 5
I. Мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика

/по Методиката – на конкурсни начала – формуляр „Образец 1”/

1.  

 

 

 

Ф

„Младежки форум-2019“

на тема: „Ролята на младите специалисти за повишаване качеството на транспортните услуги, осигуряване безопасността на движението и на превозите, и опазване на околната среда“; Конкурс за най-добра младежка разработка (доклад); Изложба

 

м. 04-05.2019 г.

НДНТ

ФНТС, НТСТ, МТИТС, ВТУ „Т. Каблешков“, УАСГ, УНСС, Техническите университети в София, Русе, Габрово и др.
2.  

 

Ф

„Авиационен форум“

Развитие на Летище София – възможности и предизвикателства.

50 години РВД – достижение и перспективи.

 

м.04-05.2019 г.

НДНТ

ФНТС, НТСТ, МТИТС, АБА, РВД, Летище София, НСОРТ, АБВ плюс
3.  

 

Ф

„Морски форум – 2019“

Рейнско-дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион.

 

м.06-07.2019 г.

ДНТ-Русе

 

ФНТС, НТСТ, МТИТС, Клъстер Североизток ДППИ, Пристанища  Русе и Лом, ДА-ППД, НКЖИ, АПИ, БТПП
4.  

 

 

 

Ф

„Автомобилен форум – 2019“

на тема: „Проблеми и предизвикателства пред превозвачите произтичащи от приемането на пакета „Мобилност 2“. Транспортното обслужване на населението в градовете и малките населени места. Изложба с фотоси, снимки, филми, проекти.

 

20-25.09.2019 г.

НДНТ

или ДНТ-Пловдив

ФНТС, НТСТ, МТИТС, Националното сдружение на общините, Съюза на бус-превозвачите*

 

5.  

 

 

Ф

„Железопътен форум – 2019“ с международно участие на тема: „Приоритети за европейско развитие на българските железници, ново качество на железопътната услуга – конкурентна-способност, сигурност, безопасност и екология“  

15-18.10.2019 г.

НДНТ (ЦЖП –

НДНТ

 

ФНТС, НТСТ, МТИТС, НКЖИ, НСИЖТ, Холдинг „БДЖ“, UEEIV и  др.

 

5+1.   Участие в международна организация – UEEJV    
5+2.   Международна конференция „TRANSPORT PROBLEMS“ – 26-28 юни 2019 г. – Катовице, Полша    
 

II. Други научно-технически мероприятия

 

1.  

НПК

„Ефективност на инвестициите в транспорта и транспортната инфраструктура” с международно участие  

м. 03-042019 г.

НДНТ

ФНТС, НТСТ, МТИТС, МРРБ, АПИ, НКЖИ, БДЖ, ЕК в България, C.R.E.A.M. Europe и др.
2.  

КМ

ТОЛ-системата в България

Готовност на българските превозвачи и АПИ за въвеждане на системата.

 

м. 06-07.2019 г.

НДНТ

ФНТС, НТСТ, МТИТС, МРРБ, АПИ, ББКП, ФБТИ и други
3.  

 

НПК

Празник на транспортните работници

„Иновациите в транспорта, информационните технологии и съобщенията“

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – изпълнение, проблеми и перспективи

 

м. 06-07. 2019 г.

НДНТ

ФНТС, НТСТ, МТИТС, Националното сдружение на общините, синдикати на транспортните работници

 

4.  

КМ

„Визия за София“ – съвременен подход за подобряване мобилността и екологическата обстановка в транспортната обслужване на столичани. Доклади, фотоси, викторина  

м. 10.2019 г.

НДНТ

ФНТС, НТСТ, Столична община, БИ-БИТ
5.  

КМ

 

„Промени в транспортното законодателство, проекти свързани с повишаване на пътната безопасност.” м.11-12.2019 г.

НДНТ

ФНТС, НТСТ, ДОККБД-МВР, МТИТС, Институт ПБ, АПИ, НТКП, СБА.

 

 

Инж. Ясен Ишев

 

Председател на УС на НТС по транспорта: