История на НТС по транспорта

Учредителен конгрес на НТС по транспорта – 1965 г.

По словото на председателя на НТС по транспорта – инж. Кирил Ерменков на тържественото честване 50-годишнината на Съюза, състояло се на 26 юни 2015 г.

Отбелязва се, че членовете на Съюза са  свързвали професионалното си развитие и живота с ТРАНСПОРТА, един основен отрасъл на българската икономика в съответния период от време.

България е извървяла своя труден път, за да се включи в обществото на европейските държави. Членството на България в Европейския съюз не е било самоцел, а успешно начало за доизграждане на модерно общество. В съвременния  глобализиращ се свят разстоянията все повече се скъсяват. За това несъмнено спомага и развитието на транспортните връзки и средства.

Българските железници и автомобилният транспорт,  въздухоплаването, речният и въздушният транспорт, общественият транспорт в големите градове и връзките между градовете, транспортното и пътното строителство, развитието на интермодалния транспорт, информационните системи и технологии, отново са един от символите на напредъка на нацията ни.

Успехите в  настоящето се дължат и на историческото наследство  на изграждане и  развитие на транспортната система, за които са работили поколения всеотдайни и нещадящи  силите си хора. Голяма част от тях и днес са сред посветилите се  на транспорта.

Във всекиго са залегнали   спомените за тежката и отговорна работа на първите летци, машинисти, шофьори, моряци, транспортни строители и  изявени представители на транспортната наука и образование.

Транспортната система винаги е предлагала изобилие  от проблеми, критични ситуации и по-рядко приятни мигове на удоволствие от успехите. Всеки от присъстващите е имал критични отговорни моменти, в които е трябвало лично или заедно  с други да вземе решение и да очаква положителна реализация.

Същевременно всеки член осъзнава, колко важно е да се развива транспорта напред и нагоре, да се предлагат съвременни решения на сложни транспортни задачи, за да превърне транспорта в система с „човешко лице“, която да отговори на очакванията на обществото  за качествени и безопасни транспортни услуги, за ново качество на транспортното обслужване  за превоз на пътници и стоки.

Затова всеки член на Съюза  с тревога и надежда следи  и очаква първите резултати от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ /2007 – 2013 г./ и ОП  “Транспорт и транспортна инфраструктура“– в периода  до 2020 г.

2015-та година е юбилейна за Федерацията на научно-техническите съюзи в България, а също така и за Научно-техническия съюз по транспорта и неговите  колективни организации –  нейни съучредители.

През далечната 1885 г. в гр. Русе  е основано  първото Българско техническо дружество с участие на транспортни деятели-родолюбци.

През 1893 г. в София се учредява Българското инженерно-архитектурно дружество /БИАД/, отново с участието на транспортните инженери и техници.

През 1949 г. Съюзът на българските инженери и архитекти  и още шест технически организации се обединяват в Научно-технически съюзи в България.

Преди 50 години – на 11 юни 1965 г.  в София се учредява НТС по транспорта- една организация- прогресивна, иновативна за времето си , донесла много успехи в протежение на половин век. НТС по транспорта е учреден като творчески съюз  на инженерите, техниците, икономисти, изобретатели, рационализатори, новатори от железопътния, автомобилния, водния и въздушния транспорт, транспортното и пътното строителство.

В Конгреса участват 133 делегати /от 109 избрани/. Избрано е Централно ръководство – Пленум от 59  души и Ревизионна комисия от 3 души.

За председател на НТС по транспорта е избран  ктн инж. Андон Пенев – зам. министър на транспорта и съобщенията.

По-късно за председатели на Съюза са избрани :

  • инж. Георги Байчев – директор на ИПП „Транспроект““, по-късно зам.-министър на транспорта;
  • инж. Бойчо Щерянов – зам.-министър на транспорта;
  • ктн инж. Емил Захариев – зам.–министър на транспорта;
  • ктн инж. Стоян Котов – зам.-генерален директор на БДЖ и директор на НИИТ
  • инж. Кирил Ерменков – министър на транспорта.

По-късно председатели на Съюза стават още:  Красимира Мартинова – юрист, зам. -министър на транспорта и понастоящем – инж. Ясен Ишев , бивш директор на „Мостстрой”,  Главно управление на пътищата, ИА”Пътища”, Министерство на транспорта.

Секретари, гл. секретари, изпълнителни директори са уважавани  колеги, голяма част от които и днес са сред нас,   т.ч.:   Иван Настев, Георги Георгиев, д-р инж.Марко Трингов, инж. Стефан Сапунджиев, инж. Стефан Гайдаров, инж. Иван Истатков,  кап. I-ви ранг инж. Стоян Вълев, ст.н.с. инж. Васил Атанасов, д-р инж. Величко Райков, доц. д-р Кирка Василева и редица други.

В работните органи на Съюза през последните десетилетия  са участвали, още: проф. Калю Рачев, инж. Александър Гълъбов, инж. Стамен Г. Стаменов, инж. Стамен Д. Стаменов, Величко Величков, Стоил Фердов , Вуто Павлов,  д-р инж. Бойчо Вълчев, доц. Иван Ненов,  доц. Борислав Трайков, доц. Диан Гешев, проф. Иван Миленов, доц. Георги Сапунджиев, проф. Ненчо Ненов, ик.Чавдар Павлов, д-р инж. Иван Панчев, ик. Йордан Стоянов, инж. Любомир Гюлев, доц. Здравко Бакалов, инж. Стоян Камбуров,  инж. Антония Иванова и много други заслужили дейци от транспорта.

През м. март 2015 г. е проведено Общото събрание на НТСТ,  избрало Управителен съвет от 17 члена- активни членове на Съюза, ръководители в транспорта и транспортното строителство, уважавани преподаватели във ВУЗ, подготвящи  кадри за транспорта, всички висококвалифицирани и  авторитетни специалисти.

В последните 10–15 години Научно-техническият съюз по транспорта се е доказал като достоен партньор на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  на транспортните фирми и предприятията, на транспортните висши учебни заведения, на транспортните синдикати, на Народното събрание, с действащия редица години Парламентарен клуб.

Научно-техническият съюз по транспорта е сдружение с дълга и съдържателна  история, за който са характерни  три основни белега: иновативност,  устойчивост и обновяване. Имено  понятието  устойчивост включва ,преди всичко уважение към традициите през целия период на своето съществуване. В това се подчертава и  значението на професионализма, иновациите и качеството за развитието на транспортната система у нас

Единството на всички заинтересовани с еднопосочни и обединени усилия на държавните институции и гражданското общество, част от което е Научно-техническия съюз по транспорта в България се стремят  да  развиват  и обновяват за постигане на целите и приоритетите за европейско развитие на българския транспорт, за доизграждането  и модернизирането на транспортния отрасъл, за успешното интегриране в Европейската транспортна система.

Традиционни,  съвместни с Министерството, Федерацията и транспортните фирми и предприятия, са основните научно-технически мероприятия, актуални и през тази година :

  • Състояние, задачи и приоритети по Оперативните програми;
  • Железопътен форум,
  • Автомобилен форум,
  • Младежки форум, на които се обсъждат актуалните проблеми и перспективи за развитие на транспорта.

Негови достойни партньори в провежданите мероприятия винаги са били и продължават да са: „Холдинг – БДЖ“ ЕАД,  ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, ДП „Транспортно строителство и възстановяване“, ДП „Ръководство на въздушното движение“, Националната транспортна камара и Български транспортен холдинг, АЕБТРИ, пристанищата и летищата във Варна , Бургас, Общините и Общинските съвети в София, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Варна, Добрич, Плевен  и  др., Висшето транспортно Училище „Тодор Каблешков“, ТУ – София и филиал Пловдив, ТУ във  Варна  и Русе , УАСГ, УНСС,  проектантските организации и консорциуми,  неговите  над 60 корпоративни членове, с които се работи упорито за развитието на транспортната система и прилагането в практиката на научните постижения в тази област.

С решение на Управителния съвет на НТС по транспорта, по случай полувековната история на НТС по транспорта са наградени с Юбилейна грамота   над 30 души ръководители и специалисти  в транспорта –негови  членове, без чийто принос е немислимо достойното име и място на Съюза като обединител на научно-техническата мисъл в отрасъла.

София, април 2018 г.

Enter your keyword