Дейност

Основните дейности, чрез които НТС по транспорта постига целите си са :

 1. Повишаване на професионалните знания и квалификацията на транспортните специалисти – членове на НТС по транспорта.
 2. Разработване на анализи, прогнози, програми и проекти за нормативни документи и организиране обсъждането им по съответния ред.
 3. Участие в разработването и обсъждането на стратегии и програми за развитие на транспорта, проекти и промени в икономическото законодателство и подзаконовите актове.
 4. Осигуряване на проучвателна, разработваща, консултантска и други сродни дейности за решаване на конкретни задачи и внедряване на иновации в многоотрасловото стопанство на транспорта.
 5. Участие на членовете на НТС по транспорта при решаване на научно-технически проблеми и задачи.
 6. Създаване на възможности за професионални контакти и обсъждане на дискусионни теми, чрез организиране на научно-технически срещи, конференции, семинари, кръгли маси и други.
 7. Осигуряване на научно-техническа, стандартизационна и друга специализирана информация в областта на транспорта, публично представяне на стратегически европейски документи и др.
 8. Международно научно-техническо сътрудничество.
 9. Участие в проекти, свързани с  транспорта
 10. Издаване на периодични печатни и други информационни материали.
 11. Работа със средствата за масова информация за популяризиране дейността на съюза и много други.

Enter your keyword