BG EN  
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
 
:. НАЧАЛО 
:. ЗА НАС 
:. ЦЕЛИ НА НТСТ 
:. ДЕЙНОСТ 
:. ЧЛЕНСТВО 
:. УСТРОЙСТВО 
:. ДОКУМЕНТИ 
:. МЕРОПРИЯТИЯ 
:. ВРЪЗКИ  
:. ГАЛЕРИЯ  
:. ПАРТНЬОРИ 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ

 

Основните дейности, чрез които НТС по транспорта постига целите си са :

1. Повишаване на професионалните знания и квалификацията на транспортните специалисти - членове на НТС по транспорта.
2. Разработване на анализи, прогнози, програми и проекти за нормативни документи и организиране обсъждането им по съответния ред.
3. Участие в разработването и обсъждането на стратегии и програми за развитие на транспорта, проекти и промени в икономическото законодателство и подзаконовите актове.
4. Осигуряване на проучвателна, разработваща, консултантска и други сродни дейности за решаване на конкретни задачи и внедряване на иновации в многоотрасловото стопанство на транспорта.
5. Участие на членовете на НТС по транспорта при решаване на научно-технически проблеми и задачи.
6. Създаване на възможности за професионални контакти и обсъждане на дискусионни теми, чрез организиране на научно-технически срещи, конференции, семинари, кръгли маси и други.
7. Осигуряване на научно-техническа, стандартизационна и друга специализирана информация в областта на транспорта, публично представяне на стратегически европейски документи и др.
8. Международно научно-техническо сътрудничество.
9. Участие в проекти, свързани с транспорта
10. Издаване на периодични печатни и други информационни материали.
11. Работа със средствата за масова информация за популяризиране дейността на съюза и много други.


 

 

 

 

 

 

  Контакт с нас