BG EN RU  
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
 
:. НАЧАЛО 
:. ЗА НАС 
:. ЦЕЛИ НА НТСТ 
:. ДЕЙНОСТ 
:. ЧЛЕНСТВО 
:. УСТРОЙСТВО 
:. ДОКУМЕНТИ 
:. МЕРОПРИЯТИЯ 
:. ВРЪЗКИ  
:. ГАЛЕРИЯ  
:. ПАРТНЬОРИ 

 

 

 

 

 

ЗА НАС

 

Председателят на УС на НТС по транспорта :
1. Представлява съюза пред държавни, обществени и международни организации.
2. Ръководи заседанията на УС .
3. Отчита пред ОС за своята дейност.

Зам.-председателят на УС на НТС по транспорта се избира от УС на съюза и замества председателя при негово отсъствие.

Гл. секретар на УС на НТС по транспорта се избира от Управителния съвет и има следните правомощия:.
1. Отговаря за изпълнението на решенията на общото събрание и Управителния съвет на НТС по транспорта.
2. Изпълнява текущата дейност на НТС по транспорта.

 

маг. инж. Кирил Ерменков

Председател на УС на НТС по транспорта

- Европейски жп инженер / EURAIL-ING/;
- редовен член- академик на Международната академия на науките по екология и безопасност /МАНЕБ/;
- завършил средно образование в 18 СОУ „Уйлям Гладстон“– София, 1956г.;
- висше образование – ВМЕИ-София, сега ТУ- София, 1963г., специалност „Подвижен жп състав“;
- Следдипломна квалификация „Икономика на транспорта“- /УНСС /- ВИИ „Карл Маркс“- 1975г.;
- Инженер, научен сътрудник в НИИТ - /1963-1974г./;
- Гл. инженер, нач. отдел, експерт в Министерство на транспорта /1974-1990г/;
- Зам. Министър на транспорта /1990-1993г./;
-Министър на транспорта 1993- 1994г./1993-1994/;
- Народен представител в 38-то НС /1997-2001/, председател на ПК „Енергетика и енергийни ресурси“
-Председател на ФНТС /1997-2001/;
- Вицепрезидент на UEEIV – Франкфурт на Майн /2004-2012/;
- председател на НТС по транспорта (1997-2011г. и от 2015г. );
-член на УС на „Български енергиен и минен форум“ (2003г и продължава);
-подписал от името на Република България Програмата за Общоевропейските транспортни коридори /“Критските транспортни коридори“/ м. март 1994 г./ остров Крит- Гърция/.

 

 
  доц. д-р Борислав Трайков

Зам.-председател на УС на НТС по транспорта

- доц. д-р преподавател във Факултета по транспорт в ТУ София;
- Зам. Декан на Факултета „Транспорт“ в ТУ- София - 1996-2000 г.
- Декан на Факултета по „Транспорт“ в ТУ- София - 1996-2000 г.
-Директор на Център за следдипломно обучение /ЦНСДО/ на ТУ-София - 2009-2011г.;
-Член на УС на НТС по транспорта- 2012-2015г.;
-Зам. Председател на НТС по транспорта от 2015 г.;
-представител в програмния комитет по транспорт на 7FP към Европейската комисия;
-Представител в програмен комитет по транспорт в програма „Хоризонт 2020“
-Ръководител на договори, финансирани от Фонда за научни изследвания на МОН ( и в момента);
- Автор и съавтор на 4 книги, 4 учебника и 2 ръководства.

 
  проф. д-р Иван Миленов

Зам.-председател на УС на НТС по транспорта

- проф. д-р преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“
- завършва средно образование през 1973 г. с пълно отличие и медал;
- висше образование ТУ - София ,специалност „Електрически машини и апарати“;
-конструктор-изпитател в ИЕТ ( Институт по енергийна техника) 1980-1983г;
-редовен аспирант в катедра „Електрически апарати“- ТУ-София– 1983-1986г;
-защитава дисертация и става доктор по научна специалност “Електрически апарати“;
- асистент/старши, главен/ във ВНВТУ „Т. Каблешков“- 1987- 1990г.;
- доцент по научната специалност „Електрически апарати“-2000г.;
- ръководител катедра „Електрообзавеждане на железопътния транспорт“ във ВТУ „Т. Каблешков“- 2000-2008 г.;
- директор на Транспортен колеж във ВТУ „Т. Каблешков“ – 2008 г.;
-професор по научната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ -2012г.;
- Има над 90 научни публикации в научни списания и конференции, от които 15 в чужбина ; съавтор е на пет учебника и едно ръководство за лабораторни упражнения.

 
  доц. д-р Кирка Василева

Главен секретар на НТС по транспорта

- доц. д-р преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“
-завършила средно образование в 18 СОУ „Уилям Гладстон“ София, 1958 г. ;
-висше образование –Висш икономически институт, сега УНСС, специалност „Икономика на транспорта“;
-защитена дисертация и придобита научна степен „кандидат на икономическите науки“ – 1979 г.;
-конкурс за старши научен сътрудник и придобито звание „Старши научен сътрудник“ -1983 г.;
- конкурс за доцент, придобито научно звание „доцент“ – 2002 г.;
- Ръководител на разработки / и член на работни групи/ по проекта за железопътния ферибот Варна-Иличовск; преструктуриране на БДЖ съвместно с ЕБВР и Световната банка; по стратегическото развитие на БДЖ и Министерство на транспорта; регионални аспекти на европейските транспортни коридори и др.
- Има 2 книги и над 30 научни публикации в научни списания и конференции.

 

 

Членове на Управителния съвет на НТС по транспорта

N:
Име, Презиме, Фамилия Телефон E-mail
1. Ахмед Мехмедов Салиев сл. 02/ 932 42 04, 0888 110 129 saliev99@yahoo.com
2. Борислав Василев Трайков GSM: 0895 588 595 btraikov@tu-sofia.bg
3. Васил Атанасов Иванов сл.тел: 02/ 987 23 71, 02/ 932 56 80 GSM: 0887 409 829
 
4. Васил Кирилов Рангелов GSM: 0887 26 29 78 vrangeloff@abv.bg
5. Владимир Христов Чакъров Сл. 02/98 67704 ,GSM:088 724 57 56 office@itcbg.eu
 6. Георги Данаилов Петърнейчев GSM: 0888 50 80 86 daftrans1@abv.bg
 7. Галин Иванов Банков 054/ 861289 office@shumenpat.com
8. Диан Ненов Гешев 02/ 965 20 39 GSM: 0886 846 376 dgeshev@aero.tu-sofia.bg
9. Иван Костадинов Миленов GSM: 0888 99 52 86;02/ 97 09-373 milenov55@abv.bg
10. Кирил Ерменков Найденов сл.тел: 02/ 987 23 71, 02/ 932 56 80 GSM: 0887 521 470
k_ermenkov@abv.bg
11. Красимира Радкова Мартинова сл.тел: 02/ 987 23 71; 02/ 932 56 80 GSM: 0887 511 895
krasimartinova@gmail.com
12. Милчо Георгиев Лепоев GSM: 0888738934 milcho_lepoev@uacg.bg
13. Михаил Христов Данчев GSM: 0887 99 09 09; 02/805 25 11 hq@aviationservices.bg
14. Николай Радков Костов сл.тел: 02/ 831 90 75 tomy01@abv.bg
15. Стоян Иванов Вълев GSM: 0897 037 024
si.valev@gmail.com
16. Тодор Михайлов Попов сл.тел: 032/ 626 082 GSM: 0887 85 65 66 popov@bthold.com
17. Ясен Тодоров Ишев GSM: 0887 834 499 ishev@abv.bg

 

 

 

Къде може да ни намерите?

София, 1000, Дом на науката и техниката, ул. "Георги Сава Раковски” № 108,
етаж ІV, стаи 410 и 412-а
Телефони: 02/ 987-23-20 ; 02/ 932-56-80
e-mail: ngo.transport@gmail.com ; info@NTST-bg.org ; sofia@nts-transport.org